Vedtægter

Vedtægter for Faaborg Taekwon-do klub


NAVN

§1.


Klubbens navn er Faaborg Taekwon-do Klub, Tang Soo Do. Dens hjemsted er Faaborg kommune.


FORMÅL

§2.


Klubbens formål er at træne Taekwon-do i henhold til Dansk Taekwon-do Forbunds regler.


ORGANISATION

§3.


Klubben er medlem af Dansk Taekwon-do Forbund og undergivet dettes love og bestemmelser


MEDLEMMER

§4.


Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år. Optagelse af umyndige som medlem af klubben kræver samtykke fra forældre eller værge.


KONTINGENT

§5.


Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingent opkræves 5 mdr. forud for aktive medlemmer og helårsvis forud for passive medlemmer.


UDMELDELSE-EKSKLUSION

§6.


Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftelig til foreningen med mindst 1 måneds varseltil den 1. i en måned, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftelig bekræftelse.

Når medlemmet er i kontingentrestance udover 1 måned kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftelig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Klubbes instruktører kan øjeblikkeligt udelukke et medlem fra træning når særligeforhold giver anledning dertil. Udelukkelse udover 14 dage skal ske i samråd med den ledende instruktør. Enhver udelukkelse kan inden 8 dage indankes for bestyrelsen.

Iøvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling.


GENERALFORSAMLING

§7.


Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelse til medlemmerne eller ved meddelse i klubbens blad. 

Dagsordnen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§8.


Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
 10. Valg af udvalg.
 11. Eventuelt.

§9.


Dirigenten, som ikke mo være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden, det af protokolføreren udarbejdede referat.

På generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal afgørende. Til lovændring kræves dog, at mindst 2/3 af d stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skrifteligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skrifteligt.


§10.


Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

Bestyrelsen har pligt hertil når mindst 1/3 af medlemmerne har anmodet skrifteligt herom med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.


BESTYRELSEN

§11.


Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af:

Formand

Næstformand

Sekretær

Kasserer

Bestyrelsesmedlem


Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at Kasserer og Næstformand rt på valg i ulige årstal, Formand, Sekretær og bestyrelsesmedlem i lige årstal.


§12.


Bestyrelsen konstituerer sig snarest - dog senest inden 14 dage - efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvori blandt formanden eller næstformanden er tilstede.

I formandens frafald indtræder næstformanden i dennes sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes ved formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til alene at administrere den daglige økonomiske ledelse.


REGNSKAB

§13.


Fortsættes...